قوانین و ساعت کار کتابخانه قوانین و ساعت کار کتابخانه

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه از ساعت 7 صبح لغایت 14:45 دقیقه (شنبه  لغایت چهار شنبه)به تمامی اعضاء و محققین دانشگاه ارائه خدمت می نماید. 

میانگین (1 رای )