معرفی کارمندان کتابخانه معرفی کارمندان کتابخانه

نام ونام خانوادگي

پست سازماني

رقيه عباسي

 مسئول دبيرخانه

ابراهیم شریف پور

   كارشناس آزمايشگاه

املاك اكبري

    كارشناس آموزش 

طاهره صالحي زاده

مسئول كتابخانه

زیبانه تابش فر

   كارشناس پژوهشي      

حميد پرهمت 

   كارشناس آموزش ( كارپرداز)

شاهرخ  بازيار 

امور اداري 

هومان جاني پور

سمعی بصری دانشکده

عبدالله حسيني

آموزش

علي اكبر جعفري   

   مسئول دفتر ریاست