معرفی کارمندان معرفی کارمندان

کتابخانه مرکزی دارای7 نفر کارمند می باشد.

مسول کتابخانه : دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

بخش خدمات فنی: یکنفردارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

بخش مجموعه سازی: دارای مدرک کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

بخش امانت: یکنفر کارشناسی کتابداری ویک نفر کارشناسی  IT

بخش نشریات و مرجع : یکنفر کاردان ادبیات

خدمات و نظافتچی یکنفر