اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی به منابع الکترونیکی

1- دسترسی به مجموعه های

https://www.clinicalkey.com

www.uptodate.com

www.ovid.com

www.springer.com/gp

www.proquest.com

www.elsevier.com

از طریق آدرس http://hbi.ir/Nsite/SpecialInformation/?Level=17&Info=1&Rate=19

2- دسترسی به مجموعه Access medicineاز طریق آدرس Accessmedicine.com

3- دسترسی به مجموعه فیلم های آموزشی JOVEاز طریق آدرس http://www.jove.com

نظر
لینک مطلب :