منابع اینترنتی منابع اینترنتی

Databases

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

logo

http://www.lib.yums.ac.ir

web of sciences

http://www.lib.yums.ac.ir

scopus

------

ovid

http://www.lib.yums.ac.ir

Up to date

 http://www.lib.yums.ac.ir

mosby's nursing index

http://www.lib.yums.ac.ir

ovid medline

http://www.lib.yums.ac.ir

cochrane on ovid

http://www.lib.yums.ac.ir

EndNote

http://www.lib.yums.ac.ir

Journal citation reports/Thomson Reuters

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

http://www.lib.yums.ac.ir

Pub med

http://www.lib.yums.ac.ir

Google Scholar

--------

xPharm/sciencedirect

-------

ULRICHS WEB
  Essential science indicators/Thomson Reuters

E-Books

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

Logo

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

Mosby's nursing consult/Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

books Ovid

http://www.lib.yums.ac.ir

path Consult

http://www.lib.yums.ac.ir

Wiley

http://www.lib.yums.ac.ir

Elsevier health sciences

E-Journals

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Sience Direct

http://www.lib.yums.ac.ir

ovid

http://www.lib.yums.ac.ir

Bio Med

http://www.lib.yums.ac.ir

Springer

http://www.lib.yums.ac.ir

Pro Quest

http://www.lib.yums.ac.ir

Free Journal

http://www.lib.yums.ac.ir

interScience

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key

http://www.lib.yums.ac.ir

DOAJ

Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

Primal pictures

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

multimedia on OVID

 

http://www.lib.yums.ac.ir

First Consult

http://www.lib.yums.ac.ir

Path Consult

http://www.lib.yums.ac.ir

JCR JCR

http://www.lib.yums.ac.ir

   

  Medicine & Nursing Resources (EBM)&(EBN)

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

http://www.lib.yums.ac.ir

Ovid/Wolter Kluwer

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

------

The Chochrane Collaboration

  Drug Information

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

  Clinics

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

     Medical Protocols  

Educational Documents

Name Of Electronic Resource/Company Name

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Springer/springer

http://www.lib.yums.ac.ir

Wiley/John Wiley& Sons

CME 

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

  Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

GuideLines & Patient Education  

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

Labs

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 
    clkn
 پایگاه اطلاعات فارسی

http://www.lib.yums.ac.ir

بانک جامع نشریات کشور

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.lib.yums.ac.ir

بانک جامع مقالات پزشکی

بانک جامع مقالات پزشکی

http://www.lib.yums.ac.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

http://www.lib.yums.ac.ir

پایگاه علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://www.lib.yums.ac.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.lib.yums.ac.ir

بانک جامع فیلم سلامت

بانک جامع فیلم سلامت