انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

افزودن آخرین کتب خریداری شده به لیست کتب کتابخانه مرکزی دانشگاه

هت مشاهده ی کتب افزوده خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب به سایت کتابخانه ی دیجیتال دانشگاه به آدرس

http://lib.yums.ac.ir/web/guest/recently-added

مراجعه نمایید و با مشخص نمودن سال و تاریخ و فشردن دکمه ی اینتر اقدام به جستجوی آخرین منابع افزوده شده نمائید.

                            منابع جدید کتابخانه مرکزی یاسوج