انتشار دهنده محتوا انتشار دهنده محتوا

«بازگشت

دسترسی به منابع الکترونیکی

Databases

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

logo

راهنمای WOS

web of sciences

راهنمای Scopus

scopus

راهنمای Ovid

ovid

راهنمای Up To Date

Up to date
راهنمای Mosby's Nursing Index mosby's nursing index

راهنمای Ovid Medline

ovid medline

راهنمای Cochrane

cochrane on ovid

http://www.lib.yums.ac.ir

EndNote

http://www.lib.yums.ac.ir

Journal citation reports/Thomson Reuters

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

http://www.lib.yums.ac.ir

Pub med

http://www.lib.yums.ac.ir

Google Scholar

--------

xPharm/sciencedirect

-------

ULRICHS WEB
  Essential science indicators/Thomson Reuters

E-Books

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

Logo

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

Mosby's nursing consult/Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

books Ovid

http://www.lib.yums.ac.ir

path Consult

http://www.lib.yums.ac.ir

Wiley

http://www.lib.yums.ac.ir

Elsevier health sciences

E-Journals

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Sience Direct

http://www.lib.yums.ac.ir

ovid

http://www.lib.yums.ac.ir

Bio Med

http://www.lib.yums.ac.ir

Springer

http://www.lib.yums.ac.ir

Pro Quest

http://www.lib.yums.ac.ir

Free Journal

http://www.lib.yums.ac.ir

interScience

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key

http://www.lib.yums.ac.ir

DOAJ

Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

Primal pictures

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key

http://www.lib.yums.ac.ir

multimedia on OVID

 

http://www.lib.yums.ac.ir

First Consult

http://www.lib.yums.ac.ir

Path Consult

http://www.lib.yums.ac.ir

JCR JCR

http://www.lib.yums.ac.ir

   

  Medicine & Nursing Resources (EBM)&(EBN)

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

http://www.lib.yums.ac.ir

Ovid/Wolter Kluwer

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

------

The Chochrane Collaboration

  Drug Information

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

  Clinics

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

     Medical Protocols  

Educational Documents

Name Of Electronic Resource/Company Name

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Springer/springer

http://www.lib.yums.ac.ir

Wiley/John Wiley& Sons

CME 

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical Key/Elsevier

  Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

GuideLines & Patient Education  

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 

http://www.lib.yums.ac.ir

Up To Date/Wolter Kluwer

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

http://www.lib.yums.ac.ir

Clinical key for Nursing/Elsevier

clkn

Labs

Educational Documents

Name Of Electronic Resource

 
    clkn
 پایگاه اطلاعات فارسی

http://www.lib.yums.ac.ir

بانک جامع نشریات کشور

بانک اطلاعات نشریات کشور

http://www.lib.yums.ac.ir

بانک جامع مقالات پزشکی

بانک جامع مقالات پزشکی

http://www.lib.yums.ac.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

http://www.lib.yums.ac.ir

پایگاه علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

http://www.lib.yums.ac.ir

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

http://www.lib.yums.ac.ir

بانک جامع فیلم سلامت

بانک جامع فیلم سلامت

  منابع رایگان
  Google Scholar
  بانک جامع نشریات کشور

بانک اطلاعات نشریات کشور

  پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

  بانک جامع فیلم سلامت

بانک جامع فیلم سلامت